03. Paldies Tev par Dieva Vārdu

Manā ceļā ar Jēzu jau no paša sākuma mani pavadīja arī Svētie Raksti. Tajos es meklēju zīmes un norādes, kā man dzīvot. Blakus Euharistijai, Dieva Vārds bija un aizvien ir mana dienišķā barība. Bībelē es atrodu konkrētu palīdzību katrai savas dzīves situācijai. Nepatikšanās un grūtībās es rodu spēku un izturību, kā arī cerību uz labāku rītdienu.

Es vēlos pateikties Tev, Dievs, par Tavu Vārdu, kura spēkos ir dziedināt un transformēt cilvēku. Īpaši svarīgi man ir izsvērt tavas mokas, Jēzu. Pārdzīvojot ar Tevi kopā Tavu ciešanu un nāves ceļu, mana ticība pieņēmās spēkā un par spīti visam, kas grūts un cilvēkam neiespējams, es varēju iet uz priekšu, nododot visu žēlsirdīgajās Dieva Tēva rokās. Kad es pārdomāju Tavas ciešanas, Jēzu, es spēju kļūt stiprāka par visām likstām un tās uzveikt.

Lūkojoties Tavā tēlā – cietējā Pestītājā – es spēju pārvarēt pašas ciešanas, kā arī uzvarēt izmisumu un šaubas. Tas bija saistīts ar manu pašas ciešanu krusta pieņemšanu – slimības, bezdarba un ikdienas grūtību pieņemšanu. Viens no pirmajiem augļiem, kad uzņēmos pacelt savu krustu, bija milzīgs atvieglojums. Es sajutu, ka no maniem pleciem tika noņemts milzīgs smagums, kuru līdz tam biju stiepusi. Par spīti nospiedošajām problēmām, kopš tā laika man kļuva vieglāk ap sirdi.

Caur Dieva Vārdu Tu dziedini un atbrīvo no bailēm

Es Tevi augsti teikšu, ak, Kungs, jo Tu esi mani augstu cēlis,

Tu maniem ienaidniekiem neesi ļāvis priecāties par mani.

Kungs, ak, mans Dievs, es Tevi piesaucu, un Tu mani dziedināji.

Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts,

Tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā.

Dziediet Tam Kungam, jūs Viņa svētie,

Daudziniet Viņa svēto piemiņu!    (Psalmi 30, 2-5)

***

Pie Tevis, Kungs, es patveros,

Neļauj man kaunā palikt mūžīgi!

Izglāb mani pēc Tavas taisnības!

Pievērs man Savu ausi,

Izglāb mani ar steigu,

Esi man par klinti, kur varu patverties, par stipru pili, kas man palīdz!

Tu esi mana klints un mana pils,

Vadi un ved mani Sava Vārda dēļ.

Izvelc mani no tīkla, kas slepeni izlikts pret mani,

Jo Tu esi mans patvērums.

Tavā rokā es nododu savu garu.

Tu mani esi atpestījis, Tu uzticīgais Dievs.   (Psalmi 31, 2-6)

Slimības laikā man bija paradums nēsāt līdzi fragmentus no psalmiem. Kad es sajutu nemieru, vai pēkšņi uzmācās bailes, es izvilku psalmu un vairākas reizes to izlasīju. Pusbalsī es atkārtoju tos pantus, kas mani īpaši uzrunāja. Tā es darīju tik ilgi, kamēr sajutu sirdī mieru un atvieglojumu.

Caur Dieva Vārdu Tu dod spēku un mierini

Nebīsties, jo Es tevi atpestīju;

Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!

Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis,

Un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās;

Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi,

Uguns liesmas tev nekaitēs! [..]

Tādēļ ka tu esi dārgs un vērtīgs Manās acīs, [..]

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!

(Jesajas grāmata 43, 1-5)

Ak, Kungs, cik gan daudz reižu esmu jutusi bailes un nemieru! Tādos brīžos es meklēju palīdzību Bībeles lapaspusēs, un cik gan bieži mans skatiens ir trāpījis vārdiem, caur kuriem Tu esi devis man drosmi, sakot: Nebīsties, tikai tici! (Lūkasa evaņģēlijs 8, 50). Cik gan reižu, lūdzot tev kādu vārdu un pēc tam atverot Bībeli, manas acis ir sastapušas iedrošinošus vārdus: Lai jūsu sirdis nebīstas! (Jāņa evaņģēlijs 14, 1) vai Nomierinieties, es esmu, nebīstieties! (Marka evaņģēlijs 6, 50). Kungs Jēzu, būtu grūti izskaitīt Svēto Rakstu lapaspusēs Tavus vārdus, kas pilni cerības un iedrošinājuma. Vārdi, kurus Tu, Radītājs, velti cilvēkam, pat „inficē” ar optimismu. Tos lasot, es atgūstu mieru, prieku un ticību, ka viss manā dzīvē nokārtosies, jo Tu arvien rādi Savu klātbūtni katra cilvēka dzīvē.

Caur Dieva Vārdu Tu dod spēku nelaimēs un grūtībās

Bet kādā dienā notika, ka Viņš un Viņa mācekļi iekāpa laivā; un Viņš tiem sacīja: Pārcelsimies pāri ezeram! Un viņi cēlās pāri.
Un, tiem pārceļoties, Viņš aizmiga. Un pāri ezeram sacēlās brāzmaini vēji, un viņus aplēja, un tie bija briesmās.
Bet piegājuši, tie modināja Viņu, sacīdami: Mācītāj, mēs ejam bojā! Un Viņš uzcēlies apsauca vēju un ūdens viļņošanu, un tie norima, un tapa klusums.
Tad Viņš tiem sacīja: Kur jūsu ticība? Un viņi bailēs un izbrīnā viens otram sacīja: Kā šķiet, kas Viņš ir, ka Viņš pavēl vējiem un jūrai, un tie Viņam paklausa? (Lūkasa evaņģēlijs 8, 22-25)

Jēzu, Tu man esi iemācījis, ka neviena neveiksme nav briesmīga, jo Tu vienmēr esi man līdzās. Pacietīgi Tu man to mācīji vairākus gadus rādot, ka man ne no kā nav jābīstas. Tu parādi, ka svarīgākais, kas man jādara pat vislielākajās grūtībās, ir vienkārši pilnībā uz Tevi paļauties un Tev uzticēties. Tavi dziļu ticību modinošie vārdi vienmēr ir devuši man spēku un palīdzējuši tik pāri visiem nepatīkamajiem dzīves apstākļiem.

Caur Dieva Vārdu Tu nāc palīgā materiālās grūtībās

Sākās 2001. gada vasara, un es joprojām biju bez darba. Kādu dienu es saņēmu kārtējo pieprasījumu samaksāt rēķinu, kuru jau ilgāku laiku nebiju spējusi nomaksāt naudas trūkuma dēļ. Drīz pēc tam es atkārtoti saņēmu atgādni par maksājuma termiņu. Augustā es saņēmu galējo maksājuma pieprasījumu. Es tiku informēta, ka parādu nenomaksāšanas gadījumā septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža gadījums tiks nodots tiesas rokās.

Es sāku lūgties vēl cītīgāk, nekā līdz tam, un lūgt darbu. Es lūdzos ar Svētajiem Rakstiem un pieķēros pie Jāņa evaņģēlija fragmenta (21, 1-14) kā pie pēdējā glābšanas salmiņa cerībā, ka Tu, Kungs Jēzu, man parādīsi, „kur izmest tīklu” lai „izvilktu zivis” un izdzīvotu. Esmu bieži pārdomājusi iepriekš minēto fragmentu ticībā, ka šodien Tu darbojies tāpat, kā to darīji laikā, kad uzturējies pasaulē cilvēka ķermenī. Es karsti ticēju, ka arī manā dzīvē Tu vari veikt līdzīgu brīnumu tam, par kura lieciniekiem kļuva Tavi mācekļi. Es to gaidīju ticībā, ka arī manā dzīvē Tu vari paveikt ko līdzīgu.

2001. gada augusta un septembra mijā man parādījās iespēja vadīt maksas svešvalodu kursus vienā no skolām. Man tā bija īsta, brīnumaina Tavas Providences parādība. Es varēju precīzi izskaitīt „zivis” savā „tīklā”. To bija vairāk nekā 60 (sešdesmit!), jo tieši tik skolnieku tu man tajās dienās iedevi, Kungs. Šie cilvēki kļuva par pirmajiem klientiem firmā, kuru tolaik nodibināju.

Kungs Jēzu, lūk, kā Tu pie manis atnāci ar savu dāvanu pārpilnību, Tu devi man darbu un izdarīji tā, ka es varēju nomaksāt savus parādus un nokārtot saistības.

Slava Tev, Kungs!