Category Archives: Мisericordia

Het Uur van de Barmhartigheid

„Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luider stem: “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Dit is vertaald: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Enkele omstanders, die het hoorden, zeiden: “Hoor, Hij roept om Elia.”

Read More

Het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid

Het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid (De Zondag van de goddelijke Barmhartigheid) “Geen enkele ziel zal gerechtvaardigd worden zolang ze zich niet met vertrouwen tot mijn Barmhartigheid wendt.” (Dagboek van zuster Faustina, 570) “Niettegenstaande mijn bitter lijden gaan de zielen verloren. Ik biedt hen een laatste reddingsplank aan, het feest van Mijn Barmhartigheid. Indien ze

Read More

De beeltenis van de Barmhartige Jezus

„De mensheid zal geen vrede kennen totdat zij zich met vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt”. (Dagboek van zuster Faustina, 300) “Ik bied de mensen een vat aan waarmee ze naar de bron van de barmhartigheid moeten blijven komen om genaden. Dat vat is deze afbeelding met het onderschrift: Jezus, ik vertrouw op U”. (Dagboek van

Read More