Rozenkrans

Hoe bid je de Rozenkrans?

GEBEDEN

I. Kruisteken: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

II. Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

III. Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt; Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome; Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

IV. Drie maal Weesgegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

V. Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

VI. Fatima gebed

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

VII. Hierna komen Geheimen van de Rozenkrans (mysteries).

Bijvoorbeeld: Blijde Geheimen

1) Meditatie over het eerste blijde geheim: De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

Onze Vader, Weesgegroet (10x), Eer aan de Vader, Fatima gebed

2) Meditatie over het tweede blijde geheim: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

Onze Vader, Weesgegroet (10x), Eer aan de Vader, Fatima gebed

3) Meditatie over het derde blijde geheim: Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.

Onze Vader, Weesgegroet (10x), Eer aan de Vader, Fatima gebed

4) Meditatie over het vierde blijde geheim: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen

Onze Vader, Weesgegroet (10x), Eer aan de Vader, Fatima gebed

5) Meditatie over het vijfde blijde geheim: Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Onze Vader, Weesgegroet (10x), Eer aan de Vader, Fatima gebed

VIII. Daarna (op dezelfde manier) meditatie over Geheimen van het Licht, Droevige Geheimen en Glorievolle Geheimen.

IX. We sluiten af met het Kruisteken, na het laatste tientje: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

De Geheimen van de Rozenkrans

Blijde Geheimen

Eerste blijde geheim: De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

Tweede blijde geheim: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

Derde blijde geheim: Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.

Vierde blijde geheim: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen

Vijfde blijde geheim: Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Geheimen van het Licht

Eerste geheim van het Licht: De doop van Jezus in de Jordaan.

Tweede geheim van het Licht: De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.

Derde geheim van het Licht: De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering

Vierde geheim van het Licht: De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor

Vijfde geheim van het Licht: Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Droevige Geheimen

Eerste droevige mysterie: Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.

Tweede droevige mysterie: Jezus wordt gegeseld.

Derde droevige mysterie: Jezus wordt met doornen gekroond.

Vierde droevige mysterie: Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.

Vijfde droevige mysterie: Jezus sterft aan het kruis.

Glorievolle Geheimen

Eerste glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de doden.

Tweede glorievolle geheim: Jezus stijgt op ten Hemel.

Derde glorievolle geheim: De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen.

Vierde glorievolle geheim: Maria wordt in de Hemel opgenomen.

Vijfde glorievolle geheim: Maria wordt in de Hemel gekroond.

Bronnen:

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

www.rkkerk.nl

www.eparochie.nl