Het Uur van de Barmhartigheid

Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luider stem: “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Dit is vertaald: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Enkele omstanders, die het hoorden, zeiden: “Hoor, Hij roept om Elia.” Een van hen ging een spons halen, drenkte die in zure wijn, stak hem op een rietstok en bood Hem te drinken, terwijl hij zei: “Laat me begaan! We willen eens zien of Elia Hem eraf komt halen.” Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.” (Marcus 15:33-37)

Jezus zei tegen zuster Faustina:

Smeek mijn barmhartigheid om drie uur af, vooral voor de zondaren. Verdiep jezelf al is het maar voor een kort ogenblik in mijn lijden, in het bijzonder in mijn verlatenheid op het ogenblik van de doodsstrijd. Dit is het uur van grote barmhartigheid voor de hele wereld. Ik zal het je toestaan in mijn stervensverdriet binnen te treden. Op dit uur zal Ik niets weigeren aan een ziel die Mij op grond van mijn lijden een verzoek doet.” (Dagboek van zuster Faustina, 1320)

In oktober 1937, te Krakow (Polen), Jezus zei tegen zuster Faustina:

Mijn dochter, Ik herinner je eraan dat je jezelf zo vaak als je de klok drie uur hoort slaan volledig in mijn barmhartigheid moet onderdompelen en die moet aanbidden en verheerlijken.Roep haar almacht in voor de hele wereld en vooral voor de arme zondaren. Want op dat moment werd de barmhartigheid voor iedere ziel wijd opengesteld. Op dat uur kun je voor jezelf en voor anderen alles verkrijgen door er maar om te vragen. Het was het uur van genade voor de hele wereld. De barmhartigheid zegevierde over de gerechtigheid.

Mijn dochter, doe je best om onder voorwaarde dat je bezigheden dat toelaten op dit uur de staties van de kruisweg te overdenken. Als je niet in staat bent om over de staties van de kruisweg te mediteren, ga dan tenminste een ogenblik de kapel binnen en aanbid in het heilig sacrament mijn hart dat vol barmhartigheid is. Als je niet in staat bent om even de kapel binnen te lopen, verzink dan al is het maar voor een zeer kort ogenblik op de plaats waar je bent, in gebed. Ik eis de verering van mijn barmhartigheid van ieder schepsel, maar in de eerste plaats van jou omdat Ik aan jou het diepste inzicht in dit mysterie gegeven heb.” (Dagboek, 1572)

Pater Ignacy Rozycki vermeldt drie voorwaarden voor de gebeden van dit uur:

1) Het gebed moet tot Jezus gericht zijn

2) Het moet om drie uur in de namiddag zijn

3) Het moet zich beroepen op de waarde en de verdiensten van het lijden van de Heer. (zuster M. Elżbieta Siepak ZMBM)

Bronnen:

Dagboek van zuster Faustina: Goddelijke Barmhartigheid in mijn ziel

www.rkbijbel.nl

www. medjugorje-bn.efpk.net